Menu

AB „Vilniaus pergalė“

PRIVATUMO POLITIKA

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra AB „Vilniaus pergalė“. Mūsų kontaktai:

Bendrovės pavadinimas Akcinė bendrovė „Vilniaus pergalė“
Įmonės kodas 222262320
Buveinės ir korespondencijos adresas V. A. Graičiūno g. 26, LT-02241 Vilnius, Lietuva
Bendrasis telefono numeris (8-5) 275 13 11
Bendrasis fakso numeris (8-5) 275 11 35
Bendrasis elektroninio pašto adresas info@pergale.lt
Interneto svetainė www.gaidelisklasika.lt

(Toliau tekste vadinamas – Vilniaus pergalė)

 

Vilniaus pergalė Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės.Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir JūsųAsmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Šioje privatumo politikoje sužinosite, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir kodėl, kiek laiko juos saugome ir kaip tvarkome, taip pat kokias teises valdyti savo pateikiamus duomenis turite.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų̨ valdytojo arba trečiosiosšalies interesų, Vilniaus pergalė supranta, kad Jūsų asmens duomenų̨ konfidencialumas ir apsauga yra itin svarbūs. Vilniaus pergalė įsipareigoja tvarkyti Jūsų asmens duomenis laikydamasi teises aktų keliamų, asmens duomenų̨ tvarkymo reikalavimų ir užtikrinti asmens duomenų̨ tvarkymo veiksmų teisėtumą̨.

Vilniaus pergalė Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO PRINCIPAI:

 • Asmens duomenis tvarkome teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • Asmens duomenis renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • užtikriname, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 • užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
 • Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei reikia nustatyti duomenų subjektų tapatybę siekiant tikslų, kuriais asmens duomenys yra saugomi įgyvendinimo;
 • Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas.

 

KAIP GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis, kai naudojatės mūsų interneto svetainių paslaugomis arba kandidatuojate į paskelbtas darbo vietas. Papildomi duomenys gali būti generuojami paslaugos teikimo metu, pavyzdžiui, kreipiantis į mus nurodytais kontaktais ir pan.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju tam tikros paslaugos Jums negalės būti suteiktos.

Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad Vilniaus pergalė interneto tinklapyje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Vilniaus pergalė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

 

KOKIUS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU RENKAME

Vilniaus pergalė renka asmens duomenis apie:

 • asmenis, kurie registruojasi Vilniaus pergalė internetiniame tinklapyje. Registruodamiesi duodate sutikimą Vilniaus pergalei  rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, siekiant suteikti galimybę tinklalapio registruotiems lankytojams internetu dalyvauti Vilniaus pergalės vykdomuose žaidimuose (loterijose). Asmens duomenys yra tvarkomi sudarant žaidimo dalyvių sąrašą̨ ir iš̌ jų̨ išrenkantžaidimolaimėtojus, taip pat tam, kad būtų̨ įvykdytaduomenų̨ valdytojui taikoma teisinė prievolė (pavyzdžiui, mokesčių deklaravimo ir kitos įstatymų numatytos prievolės).
 • interneto svetainės lankytojus (žr. punktą SLAPUKAI);
 • socialinių tinklų naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į Vilniaus pergalę per Vilniaus pergalės paskyras socialiniuose tinkluose ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją.
 • kandidatus į darbo vietą, o taip pat samdomus darbuotojus. Darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą (toliau tekste CV) (žr. punktą DALYVAVIMAS ATRANKOSE).

 

KOKIU ATVEJU DUOMENYS GALI BŪTI ATSKLEISTI

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • mūsų paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, buhalterines paslaugas, archyvo paslaugas, renginių organizavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms).

 

DUOMENŲ TVARKYMO KATEGORIJOS

Vilniaus  pergalė tvarkošiuosJūsų̨ duomenis:

 • vardas, pavardė;
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, adresas, elektroninis paštas);
 • įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus, kontaktinius duomenis;
 • apibendrinti ir nuasmeninti duomenys, kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikia įsipareigojimams, kuriems jie buvo renkami, įvykdyti. Tačiau, bet kokiu atveju, ne ilgiau negu iki Jūsų̨ pageidavimo būti užmirštam (t.y., iki Jus pats išreikšitepageidavimą̨ nutraukti savo asmens duomenų̨ tvarkymą̨) išskyrus atvejus, kai saugoti Jūsų̨ duomenis Vilniaus pergalę įpareigojaįstatymai ar kiti teises aktai.

Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu atsiuntę prašymą elektroniniu paštuinfo@pergale.lt

Pasibaigus šiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais informavę mus apie tai elektroniniu paštu:info@pergale.lt

 

JŪSŲ TURIMOS TEISĖS

Jūs turite teisę:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

 

DALYVAVIMAS ATRANKOSE

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau negu dvejus metus nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

Atkreipiame dėmesį, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV ar kitus, asmeninius duomenis, mūsų bendruoju elektroniniu paštu mums nepaskelbus atrankos, mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 2 metų.

Jeigu siunčiate savo CV tiesiogiai į bet kurį Vilniaus pergalės elektroninį paštą, jūsų CV bus saugomas neilgiau dvejus metus laiko.Atskirą sutikimą galite išreikšti atrankų metu susipažinus su atrankų internetinio tinklapio ir Vilniaus pergalės privatumo politika, pažymėjus varnelę sutinku arba atsiuntus savo sutikimą Vilniaus pergalei elektroniniais adresais: info@pergale.lt, personalas@pergale.lt.

 

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE (SLAPUKAI)

Slapukai (angl. „cookies“) yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.

Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

 • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
 • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia mums pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Slapukų išjungimas:

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų  ir  atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

Jūsų duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas pakartotinės rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiųjų šalių (pvz., Google, Facebook) paslaugomis bei įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel). Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Naudojamas slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas Funkcija Galiojimo terminas Naudojami duomenys
Google Analytics (analytics.js)
_ga Naudojama atskirti svetainės lankytojus. 2 metai Kliento ID
_gid Naudojama atskirti svetainės lankytojus. 24 valandos Atsitiktinai sugeneruotas ID
_gat Naudojamas išsiunčiamų užklausų kiekio ribojimui. 1 minutė
Google Tag Manager
_dc_gtm_ Sekti reklamos kampanijų efektyvumą per Google Analytics 1 minutė Google Analytics ID
Facebook (pixel)
fr Naudojama atskirti svetainės lankytojus. 3 mėnesiai Užšifruotas Facebook ID ir naršyklės ID

 

SOCIALINIAI TINKLAI

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

X

Register